Договір про надання навчальних послуг (публічна оферта)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з навчання в ІТ Сфері (надалі – послуги), перелік послуг, строки їх надання, програма послуг та їх вартість зазначені на інтернет-сайті https://performance-academy.org та/або в мобільному додатку Performance Academy (надалі - Платформа).

1.2. Замовник зобов'язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.


2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту заповнення та надсилання Замовником онлайн заявки про надання послуг(Заявка Замовника).

2.2. Одночасно з заповненням Заявки через веб-форму Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».


3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість послуг та умови їх надання по всім тарифним планам встановлюється Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на Платформах. Встановлена вартість і умови надання послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього періоду, що сплачений Замовником.

3.2. Платежі можуть здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати початку надання послуг.

3.3. Оплата за послуги також може здійснюватися поетапно згідно графіку визначеного на Платформах Виконавця.

3.3. Умови повернення платежів Замовнику описані у розділі №4 даного Договору.


4. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання Замовника згідно встановленого Виконавцем розкладу на Платформах онлайн та/або очно за зазначеною Виконавцем адресою.

4.2. Кількість годин безпосереднього надання послуг по всім тарифним планам встановлюється Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на Платформах.

4.3. Дата початку надання послуг попередньо узгоджується Сторонами та/або послуги надаються згідно графіку зазначеного на Платформах.

4.4. У випадку неможливості очно отримувати послуги з навчання, Замовник має право отримувати послуги з навчання через свій особистий кабінет на Платформах, через який Замовнику буде надано доступ до матеріалів курсу, відео уроків, можливість спілкування з викладачем. Лише після повного освоєння Замовником уроку, він переходить до наступного уроку.

4.5. Замовник має право паралельно як очно відвідувати навчання, так і отримувати послуги з навчання через свій кабінет на Платформах.

4.6. Сторони погодили, що успішним проходження Замовником курсів, вважається відвідування ним всіх занять онлайн та/або очно за зазначеною Виконавця адресою, виконання всіх практичних завдань та проведення 100% оплати. Після виконання зазначених в даному пункті умов Виконавець зобов'язується виконати умови п.5.1.4. Договору.

4.7. Платежі не підлягають поверненню Замовника з моменту початку надання послуг.

4.8. Якщо Замовником не буде дотримано графіка оплати, що передбачено п.3.3. Договору то навчання вважається Сторонами не пройденим, а здійснена оплата Замовнику не повертається та залишається в Виконавця як винагорода за вже надані послуги.

4.9. У випадку досягнення спільної згоди, у визначеному Виконавцем порядку грошові кошти можуть бути повернуті у повному, або частковому розмірі протягом 30 днів з моменту досягнення такої згоди.5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права та Обов'язки Виконавця:

5.1.1 Надати послуги якісно та в повному обсязі.

5.1.2. Забезпечити Замовнику доступом до Платформи та інших ресурсів, необхідних для продуктивного отримання послуг.

5.1.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Виконавця, порушення морально-етичних норм на території Виконавця.

5.1.4.Після успішного проходження Замовником курсів/навчання, Виконавець зобов'язується видати відповідний Сертифікат про проходження курсів.5.1.5.Виконавець зобов'язується працевлаштувати Замовника за фахом, у випадку здачі підсумкового екзамену, після повного завершення курсу, з рівнем успішності 90-100 балів. Фах Замовника визначається вибором напрямку курсу. Підсумковий екзамен складається з теоретичної частини(тестування) та практичної(виконання завдання поставленого викладачем). Проведення підсумкового екзамену проводиться у двох форматах: офлайн за будь якою із вказаних адрес в цьому договорі, та онлайн за допомогою програмного забезпечення Teamviewer.

5.1.6.У випадку якщо Замовник пройшов підсумковий екзамен з рівнем успішності 90-100 балів, а Виконавець не виконав умов вказаних у пункті 5.1.5., то останній зобов'язується компенсувати Замовнику витрати, що виникли у процесі проходження відповідно обраного типу курсу. Кількість спроб здачі підсумкового екзамену складає 5(п'ять). Частота перездачі підсумкового екзамену - не більше однієї спроби протягом 7-ми робочих днів.

5.1.7.Для надання послуг за цим Договором Виконавець має право залучати третіх осіб.

5.2. Права та Обов'язки Замовника:

5.2.1. Забезпечити явку для отримання послуг.

5.2.2. Своєчасно оплатити послуги.

5.3. Замовник гарантує, що не має протипоказань за станом здоров'я для отримання послуг в групі слухачів.

5.4. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися. За невиконання цього пункту договору передбачаються штрафні санкції у розмірі 200 000(двісті тисяч) гривень.

5.5. Кожна зі Сторін зобов'язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.6. У випадку пошкодження ЗАМОВНИКОМ комп'ютерного обладнання чи іншого майна ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни, придбання нового) відповідного комп'ютерного обладнання чи іншого майна на підставі виставленого рахунку ВИКОНАВЦЕМ.


6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до відповідного Суду згідно з чинним законодавством України.


7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

7.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

7.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання послуг відповідно до проведеної ЗАМОВНИКОМ оплати.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір починає діяти з моменту розміщення на Платформах Виконавця і діє до моменту відзиву або зміни умов Договору Виконавцем.


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, контактних даних, місце розташування та інших реквізитів.

9.2. Виконавець не несе та не в змозі нести відповідальність за діяльність третіх осіб, залучених задля виконання умов даного договору.
Made on
Tilda